Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni

CATALOGUL DIGITAL AL COLECŢIEI ECLEZIASTICE

de la Catedrala Ortodoxă din Sfântu Gheorghe (CV)


proiect finanţat de
Administraţia Fondului Cultural Naţional

Categoria Carte veche


ID Număr inventar Categorie Tip Nume Provenienţă Datare Foto
291 MSR_288 Carte veche Triod Triodion acuma întâia aşezat şi tipărit după rânduiala besearicii Rasăritului supt stăpânirea prea înălţatei împărătesei Râmleanilor, prinţeasei Ardealului prea Doamnei Mariei Teresiei, cu blagoslovenia celor mai mari Zagon 1771 MSR_288
276 MSR_273 Carte veche Triod Triodion acum întru întâia şi tipărit după rânduiala Bisearicii răsăritului supt stăpânirea prea înălţatei împărătese Râmleanilor Prinţessei Ardealului Ipoci Doamnei Mariei Teresii Zăbala 1771 MSR_273
298 MSR_295 Carte veche Ceaslov Ceaslov Belin 1820 MSR_295
297 MSR_294 Carte veche Biografie Archiepiscopul şi Metropolitul Andreiu Baron de Şaguna Araci 1879 MSR_294
296 MSR_293 Carte veche Apostol Apostol acuma întracest chip tipărită întru al treilea an din a patra domnie a Ţării Rumâneşti a prea luminatului şi preaînălţatului domn Io Constandin Nicolae Voevod cu blagoslovenia Preasfinţitului Mitropolit Chir Neofit Araci 1747 MSR_293
295 MSR_292 Carte veche Manual de logică Logica adecă partea cea cuvântătoare a filosofiei Sfântu Gheorghe I 1799 MSR_292
294 MSR_291 Carte veche Manual de teologie morală Manual de Teologie Morale creştinească pentru întrebuinţarea preoţimei şi a clericilor greco-resăriteni revăzutu, şi retipăritu sub priveghierea şi cu binecuvântarea exelenţiei sale domnului Andreiu, Barone de Şaguna Covasna 1855 MSR_291
300 MSR_297 Carte veche Evloghion Evhologiu Bogat cuprinzător de mai multe rânduieli sau rugăciuni trebuitoare creştinilor la diferite împrejurări din viaţă. Tipărit în zilele prea înălţatului nostru domn Carol I Regele României. Ozun 1896 MSR_297
292 MSR_289 Carte veche Biblia Biblia, adecă Dumnezeiasca Scriptură a vieţii cei veci şi a cei nouă, după originalul celor şeptezeci şi doi de tălcuitori din Alecsandria, tipărită în zilele prea înălţatului nostru împărat al Austriei Francisc Iosif I Mărcuş 1856-1858 MSR_289
301 MSR_298 Carte veche Molitfelnic Molitfelnic-manuscris Nicolae Colan 1703 MSR_298
290 MSR_287 Carte veche Privighier Privighier care conţine în sine toată orânduiala privighierii sau a mânecării. Preluat şi dat la lumină cu bine-cuvântarea şi ajutorul înalt preasfinţitului mitropolit al Ungrovlahiei D.D. Neofit Muzeul Şcheii Braşovului 1848 MSR_287
275 MSR_272 Carte veche Biblia Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură a vieţii cei veci a cei nouă, după originalul celor şaptezeci şi doi de Tălmăcitori din Alexandria Barcani 1856-1858 MSR_272
288 MSR_285 Carte veche Molitvelnic Întru mărirea lui Dumnezeu celui în toate mărit Molitvelnic spre întrebuinţarea Preoţimei parohiale în zilele Maiestăţii Sale, Preaînălţatului nostru împărat al Austriei şi rege apostolicu al Ungariei Francisc Iosif I Sita Buzăului 1874 MSR_285
287 MSR_284 Carte veche Triod Triodion acum a doua oară aşezat şi tipărit după rânduiala bisearicii Răsăritului supt stăpânirea prea înălţatului împărat al sfintei şi apostolicescului Krai Ferdinand Întâiul (V) Chichiş 1842-1861 MSR_284
278 MSR_275 Carte veche Cazanie Cazanii ce cuprind în sine Evangheliile tâlcuite al duminicilor de peste an şi cu cazaniile sinaxarului preznicilor împărăteşti şi ale sfinţilor celor mari, la vii după de peste an care mai îndreptândusă atât la botez fiind cea veche Dobolii de Jos 1834 MSR_275
277 MSR_274 Carte veche Minei Mineiul luna lui noiembrie care s-au tipărit acuma întâia rumâneaste în zilele prea luminatului domn Io Alexandru Ipsilant Vodă Muzeul Şcheii Braşov 1778 MSR_274
293 MSR_290 Carte veche Penticostar Penticostarion ce cuprinde întru sine slujba ce isă cuvine: din sfânta şi luminata duminecă a Paştilor, până la dumineca tuturor sfinţilor. Araci 1805 MSR_290
268 MSR_265 Carte veche Evanghelie Cartea evanghelielor Bicfalău 1859 MSR_265
279 MSR_276 Carte veche Octoih Octoih necunoscut 1752? MSR_276
261 MSR_258 Carte veche Evanghelie Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie, acum în tâia oară dată la tipar în zilele prea înălţatului împărat al Austriei, şi apostolicescului crai Francisc întâiul Breţcu 1812 MSR_258
262 MSR_259 Carte veche Biblia Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură a legii cei veci şi a cei noao după originalul celor şeptezeci şi doi de tălcuitori din Alexandria, tipărită în zilele preaînălţatului nostru împărat al Austrie Francisc Iosif I. Băcel 1856-1858 MSR_259
263 MSR_260 Carte veche Biblia Sânta Scriptură a Vechiului şi a Noului Testamentu Horia Teculescu 1874 MSR_260
264 MSR_261 Carte veche Biblia Sânta Scriptură Dobolii de Jos 1842 MSR_261
265 MSR_262 Carte veche Noul Testament Noul Testament şi Psalmi Chichiş 1885 MSR_262
299 MSR_296 Carte veche Predici Predice sau Învăţături la toate duminecile şi sărbătorile anului culease de Petru Maior de Dicio-Sânmartin paroh Sas Reghinului şi protopop al Gurghiului în Ardeal Muzeul Şcheii Braşov 1810 MSR_296
267 MSR_264 Carte veche Propovedanii Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi Didahii, adecă învăţături pentru creşterea fiilor la îngropăciunea pruncilor morţi Araci 1809 MSR_264
274 MSR_271 Carte veche Orologion Orologion adecă Ceaslov întru acest chip de nou aşezat şi îmbogăţit cu mai multe acatiste, şi alte rugăciuni folositoare, tipărit după rânduiala bisearicii cei pravoslavnice Vârghiş 1835 MSR_271
269 MSR_266 Carte veche Chiriacodromion Chiriacodromion ce cuprinde întru sine tâlcuirea tuturor Evangheliilor a duminecilor celor de peste an şi după ce fiece sânt tâlcuire a Evangheliei şi osebit cuvântul pentru învăţătura năravurilor Mărtănuş 1801 MSR_266
270 MSR_267 Carte veche Învăţătură Teologisească Învăţătură teologicească despre năravurile şi detoriile oamenilor creştini. Pentru trebuinţa candidaţilor de preoţie ne-uniţi. Covasna 1820 MSR_267
271 MSR_268 Carte veche Moliftelnic Moliftelnic Vâlcele 1833 MSR_268
273 MSR_270 Carte veche Evanghelie Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie a Sânţilor Evanghelişti Mateiu, Marcu, Luca şi Ioan tipărită în dzilele prea înălţatului nostru rege Carol I Dobolii de Jos 1888 MSR_270
303 MSR_300 Carte veche Evanghelie Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie acum întru acestaşi chip tipărită în zilele prea luminatului şi prea înălţatului împărat Franciscus al doilea Vâlcele 1806 MSR_300
302 MSR_299 Carte veche Octoih Octoih acum a doua oară tălmăcit pre limba rumânească, spre înţelegerea de obşte şi tipărită la întâiul an a înălţatei domnii a prea luminatului oblăduitoriu a toată Ţara Rumânească, Ioan Nicolae Alexandru Voevod. Mărtănuş 1720 MSR_299
266 MSR_263 Carte veche Triod Triodion ce să zice treicântarea ce are întru sine slujba sfântului şi marelui post. Acum întru acest chip tipărit întru întâia domnie a prea luminatului şi prea înălţatului domn, io Constantin Gheorghie Hanceri boero Sf Gheorghe II 1798 MSR_263
280 MSR_277 Carte veche Chiriacodromion Kiriacodromion sau Evanghelie învăţătoare care are întru ea cazanii la tăte duminecile peste an şi la praznicele domneşti şi la sfinţii cei numiţi. necunoscut 1732 MSR_277
286 MSR_283 Carte veche Cazanie Cazania lui Varlaam Muzeul Şcheii Braşovului 1643 MSR_283
272 MSR_269 Carte veche Octoih Octoih şi slujbele sfinţilor de obşte acum a patra oară cu adaogerea vecerniilor a fieşte căruia glas, duminică seara Păpăuţi 1792 MSR_269
281 MSR_278 Carte veche Evanghelie Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie acuma întâi tipărită întru a doua domnie a Ţării Rumâneşti, a prea înălţatului domn Io Grigore Ghica Voevod Araci 1750 (7158) MSR_278
282 MSR_279 Carte veche Penticostar Întru mărirea sfintei şi cei de o fiinţă şi de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi Penticostarion carele cuprinde întru sine slujba dela sfânta şi luminata duminecă a Paştilor, până la dumineca tuturor sfinţilor. Belin 1859 MSR_279
283 MSR_280 Carte veche Apostol Apostol Sita Buzăului sec. XIX MSR_280
284 MSR_281 Carte veche Octoih Octoih acum întâi tălmăcit pre limba rumânească, spre înţelegerea de obşte: şi tipărită întru al a a înălţatei domnii a prea luminatului oblăduitoriu a toată Ţara Rumânească, Ioan Constantin Basarab Voevod Micfalău 1712 MSR_281
285 MSR_282 Carte veche Molitfelnic Întru mărirea lui Dumnezeu celui în treime mărit Molitvelnic, spre întrebuinţarea preoţimei parohiale, în zilele maiestăţii sale, prea înălţatului nostru împărat al Austriei şi rege apostolicu al Ungariei Franţisc Iosif I Ozun 1874 MSR_282
289 MSR_286 Registru Protocolul morţilor Protocolul matricular al morţilor din parohia gr.-cat Ghelinţa (Jud. Treiscaune) a arhidiecezei greco-catolice de Alba Iulia şi Făgăraş 1930-1938 Ghelinţa 2.05.1930-31.12.1938 MSR_286